Įstatai

LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA (toliau vadinama Asociacija) yra savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Lietuvoje esančias profesinio mokymo įstaigas, vykdančias Asociacijos narių nustatytus švietimo, ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir kitus uždavinius bei funkcijas.
Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, tobulinant profesinio mokymo programų rengimą ir įgyvendinimą, apibendrinant ir skleidžiant profesinio mokymo įstaigų darbo patirtį, vykdant strateginius Lietuvos profesinio mokymo politikos uždavinius.
2. Asociacija yra sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos savivaldos dalis.
3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija),
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose ir organizacinį savarankiškumą.
5. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

II. ASOCIACIJOS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ

8. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. Pavadinimas sutrumpintai – LPMIA.
9. Asociacijos buveinės adresas: Geležinio Vilko g. 16, LT-03163 Vilnius, Lietuvos Respublika. Buveinė keičiama Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, šiuose įstatuose numatyta tvarka.
10. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

III. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

11.  Asociacijos veikla vystoma glaudžiai bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitomis ministerijomis, mokyklų bendruomenėmis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
12. Asociacija bendradarbiauja su kitomis asociacijomis ir organizacijomis, kurios veikia Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse ir kurių veikla neprieštarauja Asociacijos tikslams. Asociacija gali būti tarptautinių organizacijų nare, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams. Asociacija palaiko ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sudaro su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Konstitucijai ir kitiems įstatymams.
13. Asociacijos veiklos tikslai:
13.1. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
13.2. sudaryti sąlygas glaudesniam profesinių mokymo įstaigų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi įstaigų potencialai;
13.3. užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;
13.4. dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Asociacijos narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų pastabas, pasiūlymus ir patarimus. Apibendrinus Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijoms ir organizacijoms;
13.5. kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Asociacijos narių tarpe;
13.6. organizuoti parodas, mokslines ir praktines konferencijas, rengti seminarus, kitas priemones profesinio mokymo įstaigų vadovų, mokytojų bei kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;
13.7. apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus;
13.8. ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Asociacijos narių veiksmus įgyvendinant bendrus projektus;
13.9. konsultuoti Asociacijos narius bendradarbiaujant su užsienio profesinio mokymo įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, sprendžiant profesinio rengimo klausimus;
13.10. bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, visais Asociacijos narius dominančiais klausimais;
13.11. koordinuoti savo narių veiksmus tobulinant profesinio mokymo programų įgyvendinimą, apibendrinant ir paskleidžiant mokyklų darbo patirtį, vykdant strateginius Lietuvos profesinio mokymo politikos uždavinius;
13.12. formuoti ir skleisti palankią visuomenei nuomonę apie Asociaciją ir jos narius.
14. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui Asociacija vykdo šią veiklą:
14.1. dalyvauja Lietuvos Respublikos įstatymų, nutarimų ir potvarkių dėl specialistų rengimo projektų rengime ir svarstyme;
14.2. teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms institucijoms dėl Vykdomų profesinio mokymo programų tobulinimo, naujų rengimo;
14.3. teikia siūlymus Švietimo, mokslo ir sporto, Žemės ūkio ir kitoms ministerijoms organizuojant mokinių profesinio meistriškumo konkursus ir kitus renginius;
14.4. organizuoja ir vykdo mokinių ir mokytojų profesinio meistriškumo konkursus, parodas, varžybas ir kitus renginius;
14.5. padeda užmegzti ir vystyti mokyklų ryšius su užsienio valstybių profesinio mokymo įstaigomis bei kitomis mokymo institucijomis;
14.6. atstovauja savo nariams tarptautinėse ir respublikinėse organizacijose;
14.7. padeda ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus, bendradarbiauti kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
14.8. racionaliai naudoja Asociacijos narių visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka narių stojamuosius ir narių mokesčius bei kitas lėšas.

IV. ASOCIACIJOS TEISĖS, PAREIGOS IR VEIKLOS RIBOJIMAI

15. Asociacija turi teisę:
15.1. skleisti informaciją apie veiklą, tikslus ir uždavinius;
15.2. kreiptis į valstybės institucijas, kitas įstaigas ir organizacijas dėl Asociacijos ar jos narių teisėtų interesų gynimo;
15.3. įstatymų nustatyta tvarka turėti sąskaitas bankuose;
15.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai Asociacijos veiklai įgyvendinti;
15.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;
15.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
15.7. perleisti nuosavybės teise turimą turtą, užtikrinant juo prievolių įvykdymą ar kitaip apribojant savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą);
15.8. vienytis į asociacijų sąjungas;
15.9. stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas ir asociacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams, taip pat palaikyti ryšius su kitų valstybių asociacijomis;
15.10. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų ir asmenų;
15.11. teikti bei gauti paramą.
16. Asociacija privalo:
16.1. kaip paramą gautus pinigus ir kitą turtą naudoti juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė;
16.2. kaip paramą gautus pinigus laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja;
16.3. praktinę veiklą orientuoti ir vykdyti atsižvelgiant į kiekvieno asociacijos nario interesus, jeigu jie atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja daugumos asociacijos narių interesams;
16.4 savo buveinėje turėti visų asociacijos narių sąrašą, su kuriuo turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys;
16.5. vesti buhalterinę apskaitą;
16.6. teikti finansines ataskaitas valstybės institucijoms;
16.7. mokėti mokesčius įstatymų numatyta tvarka.
17. Asociacijai draudžiama:
17.1. neatlygintinai perduoti asociacijos turtą nuosavybėn bet kokiam asmeniui, išskyrus atvejus, kai turtas yra perduodamas labdaros ar paramos tikslais, nustatytais šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
17.2. mokėti asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
17.3. suteikti paskolas, įkeisti asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
17.4. skolintis pinigų iš asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
17.5. skolintis iš kitų asmenų, mokant nepagrįstai dideles palūkanas;
17.6. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
17.7. parduoti asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
17.8. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
17.9. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
17.10. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys.

V. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Asociacijos nariai gali būti profesinio mokymo įstaigos. Jas atstovauja profesinio mokymo įstaigų direktoriai ar jų įgalioti asmenys. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Juridinis asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
19. Asociacijos nariai yra savarankiški savo ūkinėje, ekonominėje ir kitose veiklose.
20. Asociacijos nariai turi teisę:
20.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
20.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
20.3. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo ar kitus organus;
20.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
20.5. naudotis Asociacijos sukaupta informacija, simbolika;
20.6. dalyvauti ruošiant ir vykdant Asociacijos programas, projektus ir renginius;
20.7. atstovauti Asociacijai visose įstaigose ir organizacijose, valstybinės valdžios, valdymo ir vietos savivaldos institucijose, įmonėse, visose teismo įstaigose, gavus Asociacijos prezidento įgaliojimus;
20.8. apskųsti teismui Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir kitų Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;
20.9. teikti žodžiu ar raštu pasiūlymus ir parengtų nutarimų bei kitų dokumentų projektus;
20.10. teikti pasiūlymus dėl profesinio mokymo įstaigų darbo gerinimo;
20.11. prašyti metodinės paramos iš Asociacijos, atstovaujamos profesinio mokymo įstaigos darbui gerinti;
20.12. teismine tvarka ginti savo teises ir interesus, jeigu jie buvo pažeisti Asociacijoje;
20.13. inicijuoti neeilinį susirinkimą arba Asociacijos Tarybos posėdį svarbioms problemoms spręsti.
21. Asociacijos narys privalo:
21.1. pripažinti ir laikytis šių įstatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų;
21.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bei įpareigojimus;
21.3. nustatyta tvarka mokėti Asociacijos nario stojamąjį, einamuosius ir kitus mokesčius;
21.4. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams įgyvendinti;
21.5. tausoti Asociacijos turtą;
21.6. tinkamai atstovauti Asociacijai, teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Asociacijos tikslus ir uždavinius;
21.7. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Asociacijai padarytus nuostolius;
21.8. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijos ir jos narių teisėtiems interesams.

VI. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

22. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos Taryba pagal pateiktą raštišką prašymą per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Apie Asociacijos Tarybos sprendimą kandidatas į Asociacijos narius informuojamas raštu. Asociacijos nariu tampama Asociacijos Tarybai priėmus sprendimą dėl naujo nario priėmimo ir tik sumokėjus stojamąjį ir Asociacijos nario mokestį.
23. Asociacijos rėmėju gali būti nedalyvaujantis jos veikloje fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Asociaciją piniginėmis lėšomis ar (ir) perdavęs jai turtinius įnašus.
24. Asociacija gali turėti garbės narių. Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu šis vardas suteikiamas asmenims, kurie ženkliai prisidėjo įgyvendinant Asociacijos tikslus.
25. Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikę prašymą dėl išstojimo prieš vieną mėnesį Asociacijos Tarybai.
26. Narystė Asociacijoje pasibaigia Asociacijos Tarybos sprendimu, kai:
26.1. narys nesilaiko Asociacijos įstatų;
26.2. narys, pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, sudaro sandorius, padarydamas nuostolius kitiems Asociacijos nariams;
26.3. nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ir kitiems nariams;
26.4. savo veikla diskredituoja Asociaciją ar jos narius;
26.5. sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio;
26.6. sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;
26.7. viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus.
27. Sprendimą apie nario pašalinimą priima Asociacijos Taryba.
28. Savanoriškai nutraukę savo veiklą Asociacijoje, nariai privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo Asociacijos Tarybai datos.
29. Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą Asociacijoje nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.

VII. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI

30. Asociacijos valdymo organai yra:
30.1. visuotinis narių susirinkimas – Aukščiausias valdymo organas;
30.2. kolegialus valdymo organas – Asociacijos Taryba;
30.3. vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.

VIII. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

31. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas – Aukščiausias Asociacijos valdymo organas. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
32. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas:
32.1. priima, papildo ir keičia Asociacijos įstatus, keičia buveinę;
32.2. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
32.3. nustato Asociacijos tikslus, pagrindinius uždavinius ir veiklos kryptis;
32.4. priima sprendimą skirti ir atšaukti Asociacijos likvidatorių;
32.5. teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl profesinio mokymo gerinimo, profesinio mokymo įstaigų veiklos koordinavimo;
32.6. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą, Asociacijos revizorių bei Asociacijos Tarybą;
32.7. atskiru dokumentu nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
32.8. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį, revizoriaus aktus ir išvadas;
32.9. tvirtina Asociacijos prezidento teikiamą praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
32.10. tvirtina Asociacijos veiklos programą;
32.11. tvirtina mokos fondą, struktūrą, darbuotojų etatų sąrašą, darbo reglamentą;
32.12. sprendžia kitus Asociacijai aktualius klausimus.
33. Asociacijos visuotinius narių susirinkimus organizuoja ir kviečia Asociacijos Taryba. Neeilinius Asociacijos visuotinius narių susirinkimus organizuoja ir kviečia Asociacijos Taryba priimdama nutarimą arba ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, pateikę raštišką pareiškimą, arba revizorius savo sprendimu. Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą Asociacijos Taryba raštu (registruotu laišku ar elektroniniu paštu) arba įteikiant pranešimą asmeniškai pasirašytinai informuoja kiekvieną narį ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo pradžios. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
34. Pranešime apie Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sušaukimą nurodoma: Asociacijos buveinė; susirinkimo data, laikas ir vieta; susirinkimo darbotvarkė; valdymo organas priėmęs sprendimą sušaukti susirinkimą, taip pat neeilinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai.
35. Susirinkimo darbotvarkė gali būti papildyta susirinkimo metu pritarus daugumai.
36. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, numatytų šių įstatų 33. punkte, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Dokumentai, įrodantys, kad nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą, turi būti pridėti prie susirinkimo protokolo;
37. Iki susirinkimo likus ne mažiau kaip 5 dienoms, Asociacijos nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visais turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, ir neatlygintinai gauti elektroniniu pavidalu dokumentų kopijas.
38. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
39. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
40. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 32.1. ir 32.2. papunkčiuose nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 32.1. ir 32.2. papunkčiuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
41. Asociacijos nariai gali balsuoti iš anksto. Šiuo atveju narys, susipažinęs su susirinkimo darbotvarke, gali iš anksto raštu (registruotu laišku ar elektroniniu paštu) pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Pranešimas turi būti išsiųstas Asociacijos Tarybai ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo. Išankstinis balsavimas įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
42. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, ataskaitinis, rinkiminis susirinkimai, pasitarimai gali būti organizuojami ir vykdomi nuotoliniu būdu.

IX. ASOCIACIJOS TARYBA

43. Asociacijos Taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp susirinkimų.
44. Tarybą sudaro Asociacijos prezidentas, du viceprezidentai ir septyni nariai. Prezidento teikimu viceprezidentus tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Nariai renkami Asociacijos visuotinio susirinkimo nutarimu iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus regionų. Tarybos narius, regionų teikimu, ketverių metų laikotarpiui tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
45. Taryba:
45.1. šaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą ir sudaro Asociacijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę;
45.2. tvirtina Asociacijos buhalterio ir kitų Asociacijos darbuotojų kandidatūrą, nustato jų atlyginimo dydį;
45.3. vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir kitus pavedimus;
45.4. rengia Asociacijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;
45.5. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
45.6. kaupia lėšas Asociacijos veiklai finansuoti ir vadovauja Asociacijos finansinei veiklai;
45.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
45.8. sprendžia Asociacijos filialų bei atstovybių steigimo klausimus;
45.9. svarsto Asociacijos narių pasiūlymus ir pageidavimus;
45.10. organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius;
45.11. organizuoja Asociacijos visuotinių narių susirinkimų nutarimų vykdymą;
45.12. parengia ir pateikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui metinę Asociacijos veiklos ataskaitą ir metinį balansą.
46. Taryba veikia pagal reglamentą, kurį patvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
47. Taryba privalo laiku rengti Asociacijos visuotinius narių susirinkimus ir sudaryti Asociacijos visuotinių narių susirinkimų darbotvarkes, pateikti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
48. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurios veiklai vadovauja Prezidentas.

X. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

49. Asociacijos prezidentas (toliau tekste – Prezidentas) yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį ketverių metų laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 2 kadencijas, visų narių slaptu balsavimu renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Prezidentą iš pareigų motyvuotu susirinkimo narių siūlymu ar savo iniciatyva, kai už tokį sprendimą balsuoja daugiau kaip 2/3 jo narių.
50. Asociacijos prezidentas:
50.1. organizuoja Tarybos posėdžius ir juose pirmininkauja;
50.2. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius; Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių arba jų įgalioti asmenys. Priimti sprendimai laikomi teisėti, jeigu už juo balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Prezidento balsas. Narių balsavimas galimas elektroniniu būdu. Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Prezidentas ir Sekretorius, išrinktas Tarybos posėdžio pradžioje;
50.3. organizuoja ir kviečia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus,
50.4. organizuoja Asociacijos darbą;
50.5. atstovauja Asociacijai visose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, struktūrose ir organizacijose;
50.6. atstovauja Asociacijai teisme ir be jokių papildomų įgaliojimų atstovauja Asociaciją visais su ja susijusiais klausimais;
50.7. sudaro darbo sutartis su darbuotojais, nustato jų darbo užmokestį pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą etatų sąrašą. Parengia ir tvirtina jų pareiginius nuostatus;
50.8. vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos priimtus sprendimus ir kitus pavedimus;
50.9. priima sprendimus, susijusius su strateginėmis Asociacijos nuostatomis ir tikslais;
50.10. sprendžia Asociacijos veiklos ir jos finansinius klausimus, vadovaujantis Asociacijos visuotinio narių susirinkimo patvirtinta sąmata ir biudžetu bei sprendimais dėl tikslinių įnašų panaudojimo;
50.11. kalendorinių metų pradžioje parengia ir teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir sąnaudų biudžetą;
50.12. suderina su Asociacijos nariais ir tvirtina vienkartinių įnašų atskiroms programoms ir projektams vykdyti dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
50.13. valdo Asociacijos turtą, įskaitant ir pinigines lėšas;
50.14. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankų įstaigose;
50.15. be atskiro įgaliojimo veikia Asociacijos vardu ir išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
50.16. savo kompetencijos ribose atsako už Asociacijos veiklos rezultatus ir finansinę atskaitomybę;
50.17. sudaro sandorius Asociacijos vardu bei pasirašo Asociacijos dokumentus;
50.18. atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą spaudoje, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Asociacijos nariams, sudaro Asociacijos narių sąrašą;
50.19. atsako už Asociacijos vardu pasirašytų sandorių ir kitų susitarimų tinkamą vykdymą.
51. Už savo darbą Prezidentas atsiskaito Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui kartą per metus. Prezidentas įstatymų numatyta tvarka privalo atlyginti Asociacijai dėl jo kaltės padarytus nuostolius. Prezidentas pagal kompetenciją suteikia įgaliojimus.
52. Asociacijos Viceprezidentai vykdo Prezidento pavedimus pagal kuruojamas atskiras sritis, numatytas reglamente, prireikus jį pavaduoja.

XI. ASOCIACIJOS REVIZORIUS

53. Asociacijos revizorius (toliau – Revizorius) renkamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ketveriems metams atviru balsavimu. Revizoriumi negali būti Tarybos narys, Viceprezidentas, Prezidentas, administracijos darbuotojas.
54. Revizoriaus pareigos:
54.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
54.2. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus bei operatyviai informuoti Asociacijos visuotinį narių susirinkimą ir Tarybą apie Asociacijos ūkinės ar finansinės veiklos pažeidimus. Artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ar Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytas pažeidimus;
54.3. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos metinę finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
54.4. teikti išvadas dėl priimamų sprendimų Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose ar Tarybos posėdžiuose.
55. Asociacijos administracija ir Taryba privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
56. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

XII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

57. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos valdymo organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”. Leidinyje skelbiami sprendimai dėl Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo (taip pat šie sprendimai pranešami visiems kreditoriams raštu). Sprendimus skelbia Asociacijos prezidentas.
58. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos prezidentas. Visi pranešimai ir nutarimai gali būti siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu, skelbiami Asociacijos internetinėje svetainėje.

XIII. ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

59. Asociacijos kapitalas susideda iš nuosavo ir skolinto kapitalo.
60. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įsigytas iš šio straipsnio 63 dalyje nustatytų šaltinių lėšų, bei piniginės lėšos.
61. Asociacijos pajamų šaltiniai:
61.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
61.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;
61.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
61.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
61.5. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;
61.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;
61.7. įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
61.8. lėšos, gautos už atskirų Asociacijos narių užsakymų vykdymą;
61.9. rėmėjų suteiktos lėšos. Dovanotos ar kitos gautos lėšos;
61.10. skolintos lėšos;
61.11. kitos pajamos.
62. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti, ilgalaikiam turtui, inventoriui įsigyti ir eksploatuoti, asociacijos veiklai organizuoti.
63. Asociacijai skirtos valstybės ir savivaldybių lėšos konkrečioms kultūros, švietimo, sporto bei kitoms socialinėms ar tikslinėms programoms įgyvendinti, gali būti naudojamos tik pagal skyrusios valstybės institucijos ar savivaldybės patvirtintą sąmatą.
64. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti.
65. Asociacijos lėšos gali turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams.
66. Kiekvienų ūkinių metų pabaigoje Asociacija privalo atlikti savo finansinės veiklos patikrinimą. Jį atlieka Revizorius.
67. Asociacijos narių stojamųjų įnašų, metinių nario mokesčių dydžiai nustatomi Asociacijos narių visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma. Metinis Asociacijos nario mokestis mokamas kartą per metus.
68. Jeigu Asociacijos narys laiku nesumoka nustatyto mokesčio, jo veikla Asociacijos Tarybos gali būti suspenduota iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu per papildomai nustatytus 3 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas, Asociacijos prezidentas turi teisę teikti pasiūlymą Asociacijos Tarybai pašalinti narį iš Asociacijos.

XIV. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

69. Asociacija turi teisę steigti ir likviduoti filialus ir (ar) atstovybes. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Asociacijos tarybos nutarimu. Asociacijos filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

XV. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

70. Asociacijos įstatai gali būti pakeisti Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
71. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

XVI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

72. Asociacijos buhalterinė ir finansinė apskaita ir atskaitomybė sudaroma ir tvirtinama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.
73. Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

XVII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

74. Asociacijos nariui raštu pareikalavus Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų, susirinkimų, Tarybos posėdžių protokolų, Asociacijos narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Taryba nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

XVIII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

75. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
76. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
77. Asociacija gali būti pertvarkoma, reorganizuota ar likviduota Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
78. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar institucija, priėmusi sprendimą likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių. Paskyrus likvidatorių, jis įgyja Asociacijos valdymo organo teises ir pareigas. Jeigu asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, apie tokį narių sumažėjimą Asociacija per trisdešimt dienų praneša juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
79. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos teisinį statusą, Asociacijos valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jų teisės ir pareigos pereina likvidatoriui.
80. Apie Asociacijos reorganizavimą ar likvidavimą 3 kartus su ne mažesniu kaip 30 dienų intervalu viešai skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai”, arba paskelbiama viešai vieną kartą ir kiekvienam Asociacijos nariui ir kreditoriui pranešama raštu. Apie likvidavimą ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną taip pat pranešama juridinių asmenų registrui.
81. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.
82. Be Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:
82.1. viešai paskelbti Asociacijos įstatuose nurodytame dienraštyje apie asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
82.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
82.3. perduoti likusį Asociacijos turtą įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka;
82.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
82.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
82.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

Ši Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos įstatų redakcija yra patvirtinta Asociacijos visuotiniame narių susirinkime 2020-10-15 .

____________________________

 

 

Adresas:Geležinio Vilko g.16, LT-03163 Vilnius , Telefonas: (8 5) 261 8524 Faksas:(8 5) 261 8524 ,El.Paštas: lpmasociacija@gmail.com ,Įk. 191361972
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. 2012